If fupdating tcontrol oalibtn tcontrol Direktsex livecam

Posted by / 25-Apr-2017 21:08

If fupdating tcontrol oalibtn tcontrol

Tím získáme císelnou hodnotu (císelnou hodnotu nelze prímo zobrazit; hodnota vlastnosti Caption je typu Ansi String ; je to trída), kterou musíme pre­vést na retezec znaku konstruktorem Ansi String .

Aby se výsledek zobrazil, je treba vytvorený retezec priradit do vlastnosti Caption komponenty Label1 .

Do tohoto místa budeme zapisovat príkazy, které se mají provést pri stisknutí tlacítka.

Udelejte v zapsaných príkazech nejakou chybu (napr. Kadý formulár má mimo své programové jednotky dalí soubor, ob­sahující popis vzhledu formuláre (vlastnosti formuláre a objektu umístených na formulári).• Dalí duleité vlastnosti urcují pozici formuláre na obrazovce.Jsou to vlastnosti Left (vzdálenost od levého okraje obrazovky) a Top (vzdálenost od horního okraje obrazovky). Hodnotu této vlastnosti vytvárí Builder, ale mueme ji zme­nit.Zruíme hodnotu této vlastnosti a v ovladaci nebude nic zobrazeno. Umístíme tuto komponentu na formulár pod editacní kompo­nentu.• V nai aplikaci budeme zjitovat pocet znaku zapsaného textu. Implicitní text je Label1, je to hodnota vlastnosti Caption .

if fupdating tcontrol oalibtn tcontrol-49if fupdating tcontrol oalibtn tcontrol-48if fupdating tcontrol oalibtn tcontrol-39

Vytvorený projekt ulote do adresáre C:\TEMP\PR1 (pro sou­bory pouijte implicitní jména). Podívejte se také do adresáre C:\TEMP\PR1 jaké obsahuje soubory. Tím vytvoríme prázdnou aplikaci (jako pri sputení Builderu). Kdy nyní spustíme naí aplikaci mueme do této komponenty zapisovat libovolný text.